Erelonen

De staat van kosten en ereloon die u van uw advocaat zal ontvangen, bestaat uit diverse onderdelen,
die allen te samen de kostprijs van de hulp van uw advocaat bepalen.

Vooreerst zijn er een aantal vaste kosten die door de advocaat moeten worden gemaakt om zijn kantoor te organiseren, bv.:
-kantoormateriaal: papier, dossiermappen, schrijfgerief, postzegels, ….
-infrastructuur: lokalen, kantoormeubelen, computers en toebehoren, telecommunicatie, .
-personeel: secretariaat, medewerkers
-studiemateriaal: boeken en tijdschriften
-nutsvoorzieningen: verwarming, elektriciteit, water
-mobiliteit: auto of andere vervoersmiddelen
Deze kosten worden ingecalculeerd in de kostprijs per getypte pagina in een dossier: op deze wijze worden deze kosten gespreid over alle behandelde dossiers in het kantoor.
De verplaatsingskosten worden specifiek aangerekend omdat deze per dossier nogal kunnen verschillen.

Volgende tarieven zulien door ons in rekening worden gebracht:

-kosten voor aanleg dossier, kopieën en telefoons (forfaitair): € 50,00
-kosten per getypt blad (brieven, mails, nota’s, conclusies, …) (per pagina): € 10,00
-verplaatsingskosten per km. € 0,75
-andere kosten: aan werkelijke kostprijs

Uw advocaat dient ook bepaalde kosten voor een dossier zelf te betalen:
-kosten van de gerechtsdeurwaarder (voor zover geen rechtstreekse betaling aan de cliënt wordt gevraagd);
-griffierechten: rolrechten om een zaak aan te vatten, kopierechten om afschriften te bekomen van strafdossiers, vonnissen, …
-kosten om administratieve stukken te bekomen: kadaster, attesten van gemeente of stad,
Deze kosten worden aan kostprijs per dossier specifiek aangerekend en zijn dikwijls verhaalbaar op de tegenpartij indien de zaak gewonnen wordt.

Het ereloon is de vergoeding die de advocaat aanrekent voor het door hem gepresteerde werk:
-consultaties op kantoor
-vergaderingen en besprekingen bij de notaris, met tegenpartij(en), met derden

-opstellen van adviezen of contracten
-studiewerk
-opstellen van conclusies

-vacaties naar de rechtbanken en pleiten van de zaak
Er zijn verschillende manieren waarop de advocaat zijn ereloon kan aanrekenen, en het behoort om vooraf duidelijke afspraken te maken met de cliënt.
Het absolute minimum aan ereloon dat wordt aangerekend, komt overeen met de rechtsplegingsvergoeding die in dergelijke zaak van toepassing is.
Uurtarief:
De prestaties van de advocaat worden berekend per door hem gepresteerd uur aan het vooraf vastgelegde uurtarief (zie verder).
Forfait:
Er wordt per dossier een forfaitair bedrag afgesproken dat zal aangerekend worden, hetzij per zaak, hetzij per procedure, per aanleg, enz. .
Waardenschaal:
Het ereloon kan ook uitgedrukt worden in een percentage, overeenkomstig een afgesproken schaal, dat berekend wordt op de waarde van de zaak (bv. bij invordering van facturen of schadevergoedingen). De waarde van de zaak wordt dan bepaaid door de hoofdsom en de intresten die ingevorderd dienen te worden.
Dezelfde schaal kan ook toegepast worden in een dossier waarin de cliënt verweerder is: de waarde van de zaak wordt dan bepaald door de hoofdsom en de intresten die door de tegenpartij worden gevorderd.
In geval van hoger beroep wordt het totale ereloon voor de twee aanleggen te samen berekend door de toepassing van de basisschaat, vermeerderd met de helft, indien de zaak door dezelfde advocaat wordt behandeld.
Combinatie:
Het is tenslotte ook mogelijk dat het ereloon berekend wordt via een combinatie van bovenstaande factoren, bv. een uurtarief gekoppeld aan een maximaal forfait,
Correctiefactoren:
In functie van de moeilijkheid van de zaak, het belang van de zaak, de inzet, de snelheid kan een correctiefactor door de advocaat worden toegepast op het overeengekomen uurtarief, forfait of de waardenschaal (bv. uurtarief x 1,5).
Succes-fee:
Het is toegelaten dat tussen de advocaat en de cliënt een succes-fee wordt afgesproken wanneer de zaak gewonnen wordt (naast het gewone ereloon): deze succes-fee kan ofwel een forfaitair bedrag zijn, een percentage op het bekomen bedrag, een percentage op het normale ereloon, enz….
Matiging:
Bij begroting van het ereloon via de waardenschaal, zal het verschuldigde ereloon gematigd worden in een aantal gevallen, en nl.:
-bij een klaarblijkelijk dilatoir verweer
-bij een klaarblijkelijk overdreven bedrag van de vordering
-bij een klaarblijkelijke ongegronde vordering
-bij regeling buiten de procedure
-bij ontbreken van (ernstige) betwisting
-bij een geheel of gedeeltelijk oninbare vordering

-uurtarief: € 160,00

-waardenschaal: 
-o -6.200,00 €: 15%
-6.201,00 – 50.000,00 Ë: 10%
-50.001,00 -125.000,00 e 8%
-125.001,00 – 250.000,00 €: 6%
4%
-ingeval van matiging (zie boven): basisschaal — 30%
-ingeval van inningen bij abonnement kunnen specifieke voorwaarden overeengekomen worden
-ingeval niet tot daadwerkelijke recuperatie van de gevorderde bedragen kan worden overgegaan (faillissement verweerder, vereffening, collectieve schuldenregeling, …) zal slechts 50% van het ereloon, zoals volgens bovenstaande waardenschaal bepaald, verschuldigd zijn
-forfaitair:
Afte spreken per dossier.
-correctiefactor en/of succes-fee: 5%

ALLE VERMELDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW (21%)