Skip to content

Uw privacy is gewaarborgd

GDPR

BV ADVOCATENKANTOOR VAN DER STAEY verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Rijksregisternummer
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via denis@advocaatvanderstaey.be, dan verwijderen wij deze informatie.

BV ADVOCATENKANTOOR VAN DER STAEY verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

BV ADVOCATENKANTOOR VAN DER STAEY neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BV ADVOCATENKANTOOR VAN DER STAEY) tussen zit. BV ADVOCATENKANTOOR VAN DER STAEY gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

BV ADVOCATENKANTOOR VAN DER STAEY bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afsluiting van het dossier wordt dit nog VIJF jaar bewaard waarna het zal worden vernietigd

BV ADVOCATENKANTOOR VAN DER STAEY verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BV ADVOCATENKANTOOR VAN DER STAEY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BV ADVOCATENKANTOOR VAN DER STAEY gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BV ADVOCATENKANTOOR VAN DER STAEY en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar denis@advocaatvanderstaey.be. 

Indien u van mening is dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige  wijze heeft gehandeld, of niet of onvoldoende tegemoetgekomen is aan de aan de advocaat gerichte verzoeken, kan u klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dit kan via de volgende contactgegevens : “ Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, 02/274.48.00 en 02/274.48.35 of per e-mail : commission@privacycommssion.be

BV ADVOCATENKANTOOR VAN DER STAEY neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via denis@advocaatvanderstaey.be

Onze beroepsaansprakelijkheid is via een globale polis vanwege de Orde van Vlaamse Balies gedekt tot 1.250.000,00 € bij verzekeraar N.V. Amlin Europe, vennootschap volgdens Nederlands recht met bijkantoor te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9, KBO nr. 0416.056.358